top of page
Contract tekenen

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1) InBlijheid verander coaching,  gevestigd in Kimswerd, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80696058

2) In Blijheid richt zich op het begeleiden van ambitieuze volwassenen die vastlopen in hun levenswerk en graag weer in beweging willen komen (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het geven en het organiseren van trainingen en workshops.

3) De cliënt verstrekt de opdracht tot het begeleiding.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met In Blijheid verander coaching, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 Totstandkoming opdracht

1) De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de cliënt ondertekende opdrachtbevestiging door In Blijheid, verandercoaching, retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de client aan In Blijheid verandercoaching, verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2) De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3) Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.5. Uitvoering van de opdracht

1) In Blijheid verandercoaching, bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach verwacht mag worden.

2) Het advies en de begeleiding van In Blijheid verander coaching, is oplossings- en resultaatgericht zonder de oplossingen en het resultaat te garanderen.

6. Vertrouwelijkheid

1) In Blijheid, verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

2) Geheimhouding kan voorts worden doorbroken, als zich een situatie voordoet, waarbij In Blijheid, kennis of het vermoeden heeft dat die een acute en ernstige bedreiging kunnen vormen voor het leven of de gezondheid van cliënt (bijvoorbeeld mishandeling).

3) Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming.

7. Het dossier

1) In geval van individuele begeleiding houdt In Blijheid, een dossier bij van cliënt waarin de persoonlijke gegevens, zoals deze zijn besproken tijdens de intake, en korte verslagen van elke sessie worden geregistreerd. Dit dossier wordt bewaard in een gesloten kast, in overeenstemming met de wet Bescherming Persoonsgegevens.

2) Het dossier is persoonlijk en mag alleen door In Blijheid en cliënt worden ingezien.

Het dossier is enkel door derden in te zien wanneer hier uitdrukkelijk om gevraagd is door de opdrachtgever en na toestemming van de cliënt.

3) In het dossier worden alleen gegevens bijgehouden die nodig zijn voor de begeleiding.

4) Vijf jaar na beëindiging van het coaching traject zal In Blijheid, het dossier vernietigen.

5) Voor het dossier geldt verder wat er staat onder vertrouwelijk, specifiek de omstandigheden waaronder In Blijheid de vertrouwelijkheid moet verbreken.


8. Regels rond een afspraak

1) Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. 

2) Na een aantal coaching sessies volgt een (tussentijds) evaluatiegesprek met de waarbij de vorderingen en een eventueel vervolg met betrekking tot de cliënt uitvoerig worden besproken.

9. Verhindering en opzegging

1) Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt voor de gereserveerde tijd 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij het niet komen opdagen voor een afspraak, zonder afmelding, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

2) Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het begeleiden van cliënten wordt de telefoon van In Blijheid, niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

3) Opdrachtgever en opdrachtneemster kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

10. Tarieven

1) De tarieven worden voor aanvang van een coaching traject of workshop schriftelijk kenbaar gemaakt. De tarieven zijn exclusief btw.

2) Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

3) Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien meer tijd nodig is (vanaf een kwartier), wordt er een afspraak ingepland.

11. Betalingsvoorwaarden

1) Voor de betaling wordt een factuur verstrekt. De cliënt verplicht zich de betaling ofwel direct contant te voldoen of binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken op een door InBlijheid, aan te wijzen bankrekening.

2) Indien betaling ook na aanmaning uitblijft, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die InBlijheid, maakt als gevolg van de niet-nakoming door de cliënt diens betalingsverplichtingen, ten laste van de cliënt.

3) Bij een betalingsachterstand is InBlijeid gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.


12. Toepasselijk recht en forumkeuze

1) Op alle overeenkomsten tussen cliënt en InBlijeid, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2) Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en InBlijeid, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de sectie kanton behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s Gravenhage.

3) Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling te beslechten.

Algemene voorwaarden: Welkom
bottom of page