top of page

Inspiratiesessie voor onderwijsprofessionals. Meld je aan! Tijd voor focus! Delen = lief!Ben jij de afgelopen tijd ook zo druk geweest met alles wat gedaan moest worden voor jouw klas en school?

Plan van aanpak op orde? Vergaderingen? Rapporten geschreven? Oudergesprekken ingepland?


Staat het water je al tot aan de lippen?


Gelukkig eerst een paar weken van relatieve rust, denk je, waarna je zonder moeite doorvliegt naar St. Maarten, Sinterklaas en de kerst…


Maak je borst maar nat!


We zijn nog niet halverwege het schooljaar en het lijkt wel alsof er steeds meer dingen moeten; extra ondersteuning voor leerlingen met een achterstand of beperking, meer toetsen, meer registreren, meer evaluaties over de leerlingen met schoolleider en intern begeleider. Frequenter contact met ouders…..


De uren na schooltijd, en trouwens ook onder schooltijd, glijden door je handen, zonder dat je er vat op hebt!


Je wilt alles goed doen voor jouw leerlingen. Je bent per slot van rekening niet voor niets de leukste juf voor de klas.


Ga je 100% voor je perfectionisme of zou het fijner zijn wanneer je bewuster kunt kiezen voor wat je daadwerkelijk wilt?


Ben jij een onderwijsprofessional of ken je iemand die aan deze inspiratiesessie deel moet nemen? Laat het weten!


Aanmelden inspiratiesessies en/of meer informatie? info@inblijheid.nl

- donderdag 18 december om 16.00 online

- vrij-mi-bo 26 november om 16.00 Kimswerd (onder de rook van Harlingen 😊)


Kies je voor je ontwikkeling?

Zorg dat jouw opleidingsbudget niet verloren gaat. Deze is één kalenderjaar geldig.

Met een opleidingsbudget kan jij aan jezelf werken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Big Five For Life™ is CRKBO erkend. Dit houdt in dat je de inspiratiesessie volgt bij een officieel opleidingsinstituut en de training dus in aanmerking komt voor het opleidingsbudget.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tijd voor focus! Bron: AVS 25 maart 2021


De Onderwijsraad constateert in het advies ‘Tijd voor focus’ dat er te veel verantwoordelijkheden op de schouders van individuele leraren liggen. Daardoor komen leraren basisonderwijs niet meer toe aan de kern van hun vak: het geven en ontwikkelen van onderwijs. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. De raad adviseert om meer focus aan te brengen in de werkzaamheden van leraren en te investeren in meer handen in en om de klas. Maar ook de rijksbekostiging moet structureel omhoog. Schoolleiders ontlasten leraren en leveren een belangrijke bijdrage aan een goede structuur en cultuur die nodig is.

Leraren in het primair onderwijs werken vaak en meer over, ervaren een hoge werkdruk en vinden hun werk vaak emotioneel belastend. Met als gevolg dat het ziekteverzuim hoog is. Veel leraren zitten thuis met burn-outklachten en een deel verlaat het onderwijs.

De hoge werkdruk wordt versterkt door het lerarentekort. Andersom is het lerarentekort deels het gevolg van de hoge werkdruk. Zo ontstaat een vicieuze cirkel: het beroep wordt minder aantrekkelijk en het tekort loopt verder op. Door de hoge werkdruk komen leraren niet altijd toe aan kerntaken zoals het voorbereiden van lessen. Dit brengt de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in gevaar.

De hoge werkdruk ligt in diverse factoren die een toenemende mate een rol spelen. Zoals het verzoek aan scholen (en schoolleiders) om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Kerndoelen zijn omvangrijker geworden en scholen hebben pedagogische opdrachten. Ook speelt mee dat scholen extra ondersteuning moeten bieden aan leerlingen met een onderwijsachterstand of een beperking.

Van leraren en scholen wordt verwacht dat zij zich meer en beter verantwoorden over de inhoud en de vorm van hun onderwijs, over de kwaliteit ervan en over de leer- en ontwikkelresultaten die ze bereiken met leerlingen. Deze intensieve onderwijsinhoudelijke verantwoording brengt meer werk en administratieve lasten mee voor leraren. Vergeleken met enkele decennia terug nemen leraren bijvoorbeeld vaker toetsen af, registreren ze vaker resultaten en evaluaties van leerlingen en onderhouden ze frequenter en intensiever contact met ouders en de schoolleiding. De schoolleiding is hier dus ook druk(ker) mee, hoewel het advies daar niet over rept.

Taken en werkdruk schoolleiders

Opvallend in het advies is dat, hoewel er een hoofdstuk aan de schoolleider en schoolbestuurder is gewijd, er weinig aandacht is voor de hoeveelheid aan taken en werkdruk van de schoolleider. Schoolleiders kunnen wel, door het delegeren van leiderschapstaken aan leraren, hun eigen werkdruk beheersen, zo meldt het advies.

In het advies worden heel veel taken van de schoolleider genoemd, zoals ‘een belangrijke bijdrage leveren aan de cultuur en structuur van de school’. Scholen die de werkdruk goed weten te beheersen, hebben een cultuur en structuur waarin ruimte is om prioriteiten te stellen, taken doelgericht uit te voeren en ze slim te verdelen op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheden, beschikbare tijd, competenties en interesses.

Schoolleiders vormen een brug en buffer tussen de school en omgeving, tussen het schoolpersoneel en het bestuur en ze bewaken de samenhang en focus van werkzaamheden. Zij communiceren welke verantwoordelijkheden de school op zich neemt en welke niet. “Zo zorgt de schoolleider dat leraren binnen de school hun werk kunnen doen zonder een voortdurend appel van buiten om zich in te zetten voor zaken die zijzelf niet van groot belang achten voor de ontwikkeling van leerlingen”, aldus het advies.

De schoolleider kan leraren faciliteren met tijd, middelen en zo nodig begeleiding bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Zo zorgen zij ook voor het behoud van leraren.

Aanbevelingen

De raad adviseert dat schoolleiders, schoolbesturen en leraren samen in beeld brengen wat nodig is voor goed onderwijs, hoeveel tijd dat kost en wie de uitvoering op zich nemen. Leraren moeten focussen op de kern van hun vak: het geven én ontwikkelen

van onderwijs. De huidige werkverdeling laat te weinig tijd voor onderwijsontwikkeling. De raad adviseert bij de verdeling en prioritering van het werk uit te gaan van de visie en doelen van de school en vervolgens te bepalen welke taken en activiteiten nodig zijn om die te realiseren. Leraren hebben met de invoering van het werkverdelingsplan inspraak gekregen in hoe het werk wordt verdeeld. De schoolleiding en het schoolbestuur kunnen leraren helpen bij het maken van keuzes over wie wat doet.

De raad adviseert ook los te laten dat één leraar in principe alle lessen in een groep verzorgt. Breng differentiatie aan in de verdeling van werkzaamheden en maak beter gebruik van de expertise van ondersteunende professionals zoals onderwijsassistenten,

vakleerkrachten en andere specialisten. De vrijgekomen tijd kunnen leraren besteden aan onderwijsontwikkeling.

Om basisschoolleraren in staat te stellen goed onderwijs te verzorgen, moet het aantal uren dat ze lesgeven omlaag. Dit betekent dat er meer mensen nodig zijn in en

om de klas. Dit vergt extra geld vanuit de rijksoverheid. Zonder extra middelen blijft de werkdruk van leraren te hoog en blijft de kwaliteit van hun onderwijs onder druk staan. De raad adviseert dan ook de rijksbekostiging structureel te verhogen, zodat scholen meer mensen kunnen aantrekken.

De Onderwijsraad brengt dit advies uit op verzoek van de Tweede Kamer.

Bron: AVS 25 maart 2021

18 weergaven0 opmerkingen
Post: Blog2_Post
bottom of page